نوار تیپ سپنتا دریپ شرق

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
  • نظرات : نظر بدهید
  فاصله هر قطره چکان      آبدهی هر قطره      چکان(لیتر بر ساعت)         قطر اسمی

        (میلی متر)  

     نوع تنظیم فشار        مدت استفاده            فشار بار            فشار بار
   ۱۰ سانتی متری         ۲/۵۷-۲/۱۲                ۱۶        غیر خود تنظیم         یکبار مصرف               ۰/۸                ۱/۲
   ۲۰ سانتی متری         ۳/۴۱-۲/۷۷               ۱۶       غیر خود تنظیم         یکبار مصرف               ۰/۸                ۱/۲
   ۳۰ سانتی متری         ۳/۵۹-۲/۹۲                 ۱۶       غیر خود تنظیم        یکبار مصرف               ۰/۸                ۱/۲